ماه‌ مبارک رمضان‌ و افطار در‌جبهہ‌ها
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۸
شناسه : 675
4
اینان درحقیقت فرشتگان زمینی بودند
ارسال توسط :

🌻🏵ماه‌ مبارک رمضان‌ و افطار در‌جبهہ‌ها 🧆☕️
……… بعد‌از‌۴۸‌ساعت‌درگیرے‌با‌دشمن
نیمہ‌شب‌🌘بہ‌اردوگاه‌رسیدیم …⛺️
مقدارےآب‌
و‌یڪ‌جعبہ‌خرما‌🧆باقے‌مانده بود‌،‌
فرمانده‌بچہ‌هاےگردان‌را‌بہ‌خط‌ڪرد‌
وگفت:‌برادرانے‌ڪہ‌خیلے‌گرسنہ‌هستند‌
از‌این‌خرما‌بخورند‌
و‌آنهایـےڪہ‌مےتوانند،‌تافرداتحمل‌ڪنند.
جعبہ‌خرما‌بیـن‌بچـہ‌ها‌دست‌بہ‌دست چرخید‌تا‌بہ‌فرمانده‌رسید…
فرمانده‌بہ‌جعبہ‌خرما‌نگاه‌ڪرد، خرماها‌دست‌نخورده‌بود‌،😳
بچہ‌ها‌تنها‌با‌آب‌قمقمہ‌هایشان‌🍶
افطار کردند🌺🌹اینان درحقیقت فرشتگان زمینی بودند🌺🌹

ثبت دیدگاه